top of page

 

Algemene leveringsvoorwaarden.

 

 

Artikel 1: Definities
1.1
   In de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt onder  de volgende begrippen verstaan:

 • ‘Algemene Voorwaarden’:  deze algemene voorwaarden;

 • ‘Event’: een beurs, tentoonstelling, congres, evenement of andere vorm van Live Communication waaronder wordt verstaan: ‘business to business’ en ‘business to consumer’ evenementen, waar personen  of groepen van personen elkaar (fysiek) ontmoeten, die georganiseerd worden met het doel te informeren, kennis te verkrijgen of over te dragen, dan wel transacties voor te bereiden en/of te verrichten;

 • ‘IE-rechten’: rechten op intellectuele creaties, zoals auteursrecht,  merkenrecht, modellenrecht, handelsnamenrecht, databankenrecht en octrooirecht;

 • ‘Ontwerp’: werk dat Standplan B.V. ter voorbereiding op de uitvoering van de Opdracht heeft verricht, zoals het maken van  tekeningen, schetsen, modellen en maquettes;

 • ‘Opdracht’: opdracht die Standplan B.V. op grond van de Overeenkomst voor Opdrachtgever dient te verrichten, daaronder begrepen de levering van diensten en zaken bij verkoop en/of verhuur;

 • ‘Opdrachtgever’: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Standplan B.V. in contact treedt  in verband met een mogelijk te sluiten Overeenkomst of met Standplan B.V. een Overeenkomst heeft gesloten; 

 • ‘Overeenkomst’: overeenkomst tussen Standplan B.V. en de Opdrachtgever op grond waarvan Standplan B.V. in opdracht van Opdrachtgever een Opdracht uitvoert;

 • ‘Partij’: Standplan B.V.  of Opdrachtgever afzonderlijk;

 • ‘Partijen’: Standplan B.V. en Opdrachtgever gezamenlijk;

 • ‘Schriftelijk’: schriftelijk of per  e-mail.

 • ‘Tentoonstellingsbedrijf’: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in uitoefening van diens beroep of bedrijf die betrokken is bij het realiseren van een Event en CLC-VECTA lid is.

Artikel 2: Algemeen

 • 2.1    De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten, alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen  Partijen in dit verband.

 • 2.2    Eventuele afwijkingen van of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk door Partijen worden overeengekomen. De overeengekomen afwijkingen of aanvullingen gelden slechts eenmaal. Indien tussen Partijen op een later moment een andere Overeen komst tot stand komt, dan geldt de onderhavige versie van de Algemene Voorwaarden.

 • 2.3    Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig is, vernietigd wordt of op andere gronden daarop door Partijen geen beroep kan worden gedaan, heeft Standplan B.V. het recht deze bepaling te vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht wordt genomen. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.

 • 2.4    Als tussen de inhoud van de  verschillende taalversies van deze Algemene Voorwaarden een discrepantie zou blijken te bestaan, prevaleert de tekst van de Nederlandstalige versie boven de vertaalde versies. 

Artikel 3: Offertes, totstandkoming Overeenkomst en verplichtingen Opdrachtgever

 • 3.1    Tenzij de offerte anders vermeldt, hebben alle offertes een geldigheidsduur van 30 (dertig) dagen.

 • 3.2    Offertes worden Schriftelijk uitgebracht.

 • 3.3    De Overeenkomst komt alleen tot stand als de offerte binnen de in artikel 3.1 genoemde termijn Schriftelijk is geaccepteerd en deze acceptatie Standplan B.V. binnen de in 3.1 genoemde termijn heeft bereikt.

 • 3.4    Indien in de acceptatie voorbehouden en/of wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijk door Standplan B.V. uitgebrachte offerte zijn aangebracht, dan komt de Overeenkomst in afwijking van het in lid 3 van dit artikel bepaalde pas tot stand op het moment dat Standplan B.V. Opdrachtgever Schriftelijk heeft bericht met deze voorbehouden en/of afwijkingen in te stemmen.

 • 3.5    Als de uitvoering van een opdracht, waarvoor Opdrachtgever een offerte heeft opgevraagd, niet aan Standplan B.V. wordt gegund, is Opdrachtgever verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen 8 (acht) dagen nadat Standplan B.V. is medegedeeld dat deze de opdracht niet zal mogen uitvoeren, aan    Standplan B.V. terug te zenden, bij gebreke waarvan Standplan B.V. het recht heeft de gemaakte kosten volledig bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

 • 3.6    Een beschrijving van de Opdracht maakt deel uit van de offerte. Als de beschrijving keuzemogelijkheden    biedt voor de wijze waarop de Opdracht zal worden uitgevoerd, dan dient Opdrachtgever Standplan B.V. vóór of bij acceptatie van de offerte te informeren over de door hem gemaakte keuze(s). Als Opdrachtgever zijn keuze(s) na acceptatie van de offerte kenbaar maakt, dan bindt dit Standplan B.V. niet voordat zij hier zelf mee instemt. Standplan B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade van Opdrachtgever in het geval Standplan B.V. niet akkoord is met de ná acceptatie door Opdrachtgever gemaakte keuze(s).

 • 3.7    Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) toezeggingen door en/of afspraken met ondergeschikten en/of werknemers van Standplan B.V, binden Standplan B.V. niet dan nadat en voor zover zij door Standplan B.V. Schriftelijk zijn bevestigd.

 • 3.8    Opdrachtgever zorgt ervoor dat Standplan B.V. tijdig beschikking krijgt over alle nuttige en noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die Standplan B.V. voor het uitvoeren van de Opdracht nodig heeft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die Standplan B.V. lijdt en alle extra kosten die Standplan B.V. moet en/of heeft moeten maken als gevolg van het niet tijdig kunnen beschikken over de hiervoor genoemde informatie.

 • 3.9    Tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen is Standplan B.V. niet gehouden de Opdracht en/of mededelingen, tekeningen, berekeningen, beramingen e.d. van Opdrachtgever en - voor zover aan de orde - de functionele geschiktheid van door of namens Opdrachtgever voorgeschreven materialen op juistheid te controleren. Opdrachtgever garandeert dat de door hem aan Standplan B.V. verstrekte informatie juist en volledig is. Tekeningen, berekeningen en beramingen worden door Opdrachtgever steeds voorzien van de datum waarop deze door Opdrachtgever uitgegeven zijn.

 • 3.10    Standplan B.V. is nooit aansprakelijk voor tekortkomingen in de dienstverlening die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatie afkomstig van Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het feit dat de door Opdrachtgever aan Standplan B.V. verstrekte informatie onjuist of onvolledig is. Opdrachtgever vrijwaart Standplan B.V. voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, beramingen en andere gegevens.

 • 3.11    Standplan B.V. bevestigt het overeengekomen meerwerk Schriftelijk voorafgaand aan de uitvoering daarvan. Bezwaren tegen de inhoud van de Schriftelijke bevestiging moeten Schriftelijk bij Standplan B.V. worden ingediend. Bedraagt de termijn tussen de bevestiging van het meerwerk door Standplan B.V. en de uitvoering daarvan minder dan 8 (acht) dagen, dan dient Opdrachtgever bezwaren tegen het meerwerk uiterlijk vóór de uitvoering van het meerwerk Schriftelijk bij Standplan B.V. in te dienen. Maakt Opdrachtgever binnen de genoemde termijn geen bezwaar , dan wordt (de juistheid van) de Schriftelijke bevestiging van het meerwerk geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard.

 • 3.12    Tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen wordt meerwerk uitgevoerd tegen de prijzen die gelden bij het aangaan van de Overeenkomst, dit met in achtneming van artikel 5 van de Algemene Voorwaarden.
   

Artikel 4: Annulering of wijziging

 • 4.1    Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een Overeenkomst door Opdrachtgever tot 6 (zes) weken vóór de door Standplan B.V. opgegeven leverdatum, heeft Standplan het recht 30% van:
  -    de totaal overeengekomen opdrachtsom in geval van gehele annulering; of
  -    het deel van de opdrachtsom dat ziet op het deel van de Overeenkomst dat wordt geannuleerd; bij Opdrachtgever in rekening te brengen, vermeerderd met de reeds in het kader van de uitvoering van (het geannuleerde deel van) de Overeenkomst gemaakte kosten.

 • 4.2    Als Opdrachtgever de Overeenkomst binnen 6 (zes) weken vóór de door Standplan B.V. opgegeven leverdatum geheel of gedeeltelijk annuleert, blijft Opdrachtgever gehouden tot betaling van de gehele opdrachtsom.

 • 4.3    Indien een Overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever en in onderling overleg wordt gewijzigd, is Standplan B.V. gerechtigd de door deze wijziging veroorzaakte extra kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. De oorspronkelijke overeengekomen levertijd zal in geval van wijziging niet meer van kracht zijn.

 • 4.4    Standplan B.V. kan een offerte of een Overeenkomst uitsluitend annuleren, indien zij de beoogde annulering uiterlijk binnen 30 (dertig) kalenderdagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht, dan wel binnen 8 (acht) dagen na de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, Schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar maakt.

 • 4.5    Bij gedeeltelijke annulering blijft de offerte of Overeenkomst voor het restant intact.


Artikel 5: Prijzen

 • 5.1    De prijzen voor de Opdracht zijn de prijzen zoals die in de offerte zijn weergegeven, tenzij zich omstandigheden na de totstandkoming van de Overeenkomst maar voor het uitvoeren van de Opdracht voordoen die tot een wijziging van de prijzen leiden.

 • 5.2    Tenzij Schriftelijk anders vermeld, zijn de prijzen van Standplan B.V:
  -    gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende hoogte van inkoopprijzen, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten;
  -    gebaseerd op levering vanaf het vestigingsadres, magazijn of andere opslagplaats van Standplan B.V;
  -    gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende lonen, salarissen en sociale lasten;
  -    gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende prijzen van grond- en hulpstoffen;
  -    gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende door derden aan Standplan B.V. berekende prijzen;
  -    alle kosten die derden na aanvang van de Opdracht en in het kader van de Opdracht bij Standplan B.V. in rekening brengen, komen voor rekening van Opdrachtgever;
  -    exclusief btw en de op dat moment ingevoerde in- en uitvoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten in binnen- en buitenland;
  -    vermeld in euro’s. Eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

 • 5.3    Indien zich een wijziging van omstandigheden of verhoging van een of meer kostprijsbepalende factoren na het uitbrengen van de offerte voordoet, is Standplan B.V. gerechtigd deze wijziging door te berekenen aan Opdrachtgever. Standplan B.V. is hiertoe uitsluitend gerechtigd voor zover de verhoging Standplan B.V. ten tijde van het uitbrengen van de offerte in redelijkheid niet bekend kon zijn. Standplan B.V. maakt een wijziging van de overeengekomen prijs Schriftelijk bekend onder opgave van de meerkosten.

 • 5.4    Indien Standplan B.V. de overeengekomen prijzen verhoogt als bedoeld in lid 3 van dit artikel, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst binnen 8 (acht) dagen na de datum waarop Standplan B.V. dit Schriftelijk heeft medegedeeld bij aangetekend schrijven en derhalve zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dat geval heeft Standplan B.V. geen recht op een schadevergoeding. Indien Standplan B.V. al gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdracht- gever gehouden deze factuur te voldoen.

 • 5.5    Bij samengestelde offertes bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in de offerte vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 6: Kosten en vergoedingen

 • 6.1    Indien geen Overeenkomst tot stand komt, maar Opdrachtgever van het Ontwerp geheel of gedeeltelijk gebruik wenst te maken, in eigen beheer of door derden, dan is hem dat uitsluitend toegestaan indien Standplan B.V. daar Schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en indien Opdrachtgever de door Standplan B.V. vast te stellen vergoeding heeft betaald.

Artikel 7: Levering

 • 7.1    De levering van de overeengekomen diensten en zaken vangt aan op het in de offerte of in de Schriftelijke bevestiging als genoemd in artikel 3.4 van deze Algemene Voorwaarden vermelde tijdstip.

 • 7.2    De door Standplan B.V. opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen. De door Standplan B.V opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het verzenden van de offerte dan wel de bevestiging als genoemd in artikel 3.4 van deze Algemene Voorwaarden geldende werkomstandigheden. Indien buiten schuld van Standplan B.V vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van Standplan B.V is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door Opdrachtgever van enige voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de Opdrachtgever te vergen medewerking.

 • 7.3    Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die te wijten zijn aan Opdrachtgever, is Standplan B.V gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8: Inspectie en volbrenging Opdracht

 • 8.1    Opdrachtgever is verplicht om te inspecteren of de Opdracht uitgevoerd is conform de beschrijving van de Opdracht. Standplan B.V brengt Opdrachtgever er mondeling of Schriftelijk van op de hoogte wanneer zij verwacht dat de Opdracht volledig zal zijn uitgevoerd en wanneer de inspectie plaats zal vinden.

 • 8.2    Reclames dienen tijdens de inspectie onverwijld aan Standplan B.V te worden gemeld. Indien de reclame als juist wordt beschouwd, zal Standplan B.V. binnen een redelijke termijn tot herstel overgaan. Hierna zal opnieuw inspectie plaatsvinden conform het bepaalde in artikel 8.1.

 • 8.3    De Opdracht wordt als volbracht en door Opdrachtgever geaccepteerd beschouwd indien Opdrachtgever verzuimt om bij de aangekondigde inspectie aanwezig te zijn of indien tijdens de inspectie niet wordt gereclameerd.

Artikel 9: Eigendom

 • 9.1    Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de uitvoering van de Opdracht geleverde zaken en/of het ter beschikking gestelde na volbrenging van de Opdracht eigendom van Standplan B.V.

 • 9.2    Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever verplicht de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken aan Standplan B.V. op eigen kosten en uiterlijk binnen 12 (twaalf) uur na afloop van het Event aan Standplan B.V. te retourneren. De zaken dienen in dezelfde staat te verkeren als waarin zij verkeerden bij levering daarvan door Standplan B.V.

 • 9.3    Indien Partijen zijn overeengekomen dat de in het kader van de Opdracht geleverde zaken in eigendom zullen worden overgedragen aan Opdrachtgever, dan geschiedt de eigendomsoverdracht op het moment waarop Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst en alle vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze Overeenkomst, waaronder de daaruit voortvloeiende schade, rente en kosten.

 • 9.4    Gedurende de periode zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, is het Opdrachtgever verboden om de geleverde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren, uit te lenen of op enige andere wijze uit zijn macht te brengen, behoudens in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Standplan B.V. te bewaren. Voorts is Opdrachtgever verplicht de geleverde zaken gedurende deze periode afdoende te verzekeren.

 • 9.5    Standplan B.V. is gerechtigd de geleverde zaken direct terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden, indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel. Opdrachtgever zal daaraan alle medewerking verlenen en machtigt Standplan B.V. onherroepelijk alle locaties waar de eigendommen van Standplan B.V. zich bevinden te betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van die zaken komen voor rekening van Opdrachtgever. Standplan B.V. is eveneens gerechtigd eventuele schade aan zaken op Opdrachtgever te verhalen of eventuele waardevermindering van zaken aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 • 9.6    Indien derden rechten op door Standplan B.V. onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken doen gelden of Opdrachtgever weet dat derden voornemens zijn rechten op voornoemde zaken te doen gelden, zal Opdrachtgever Standplan B.V. hiervan direct Schriftelijk op de hoogte stellen. Opdrachtgever is tevens verplicht de beslaglegger of derden er Schriftelijk van in kennis te stellen dat betreffende producten eigendom van Standplan B.V. zijn en Standplan B.V. een afschrift daarvan te verstrekken.

Artikel 10: Facturering en betaling

 • 10.1    Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum.

 • 10.2    Standplan B.V. is gerechtigd om van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen. Betaling van dit voorschot dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Zolang de gevraagde vooruitbetaling niet is verricht, is Standplan B.V. niet tot (verdere) uitvoering van de Overeenkomst verplicht.

 • 10.3    Betaling geschiedt zonder korting of verrekening, tenzij een tegenvordering door Standplan B.V. uitdrukkelijk wordt erkend of deze in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

 • 10.4    Bij het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting als genoemd in leden 1 en 2 van dit artikel, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Standplan B.V. is in dat geval gerechtigd om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Daarnaast is Standplan B.V. gerechtigd, zonder verdere aankondiging of ingebrekestelling, over de periode waarin Opdrachtgever in verzuim is een rente van 1,5% per maand over het opeisbare bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke (handels) rente hoger is, in welk geval die rente geldt. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als een volledige maand gerekend.

 • 10.5    De vordering van Standplan B.V. tot betaling door Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar zodra:
  a.    de betalingstermijn is overschreden;
  b.    Opdrachtgever failliet is verklaard of daartoe een verzoek wordt ingediend of surseance van betaling is aangevraagd;
  c.    Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  d.    Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 • 10.6    Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Standplan B.V. maakt als gevolg van de niet nakoming door Opdrachtgever van diens (betalings-) verplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

Artikel 11: Risico

 • 11.1    Na volbrenging van de Opdracht komt het geleverde volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het risico gaat terug over op Standplan B.V. op het moment van aflevering door Opdracht- gever aan  Standplan B.V. conform het bepaalde in artikel 9.2 van deze Algemene Voorwaarden.

 • 11.2    Opdrachtgever is verplicht iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging met betrekking tot de in het kader van de Opdracht geleverde zaken van Standplan B.V. onverwijld aan Standplan B.V. mede te delen en is gehouden de schade die aan die zaken is ontstaan volledig te vergoeden, ongeacht de oorzaak daarvan.

 • 11.3    Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt het transport bij aflevering aan Standplan B.V. als bedoeld in artikel 9.2 van deze Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van Opdrachtgever. In dat geval is de aansprakelijkheid van Standplan B.V. voor eventuele schade beperkt tot maximaal € 100,- per m³.

 • 11.4    Zaken van Opdrachtgever, die bestemd zijn om te worden gebruikt bij het uitvoeren van de Opdracht, dienen door Opdrachtgever tijdig op het adres van Standplan B.V. of op de plaats waar de Opdracht door Standplan B.V. moet worden volbracht ter beschikking van Standplan B.V. te worden gesteld. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Standplan B.V. lijdt als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van genoemde zaken, ongeacht de oorzaak daarvan.

 • 11.5    De zaken van Opdrachtgever dan wel van een derde in geval van huur, die bestemd zijn om te worden gebruikt bij de uitvoering van de Opdracht, alsmede de zaken van Opdrachtgever of een derde die bestemd zijn om in, aan, op of bij het geleverde te worden tentoongesteld, zullen door Standplan B.V. slechts naar de plaats van het Event worden vervoerd, indien dat Schriftelijk is overeengekomen. De kosten van dit vervoer komen ten laste van Opdrachtgever, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 11.6    Het transport van de in artikel 11.5 van deze Algemene Voorwaarden genoemde zaken, daaronder begrepen het laden en lossen, komt volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 • 11.7    In de gevallen dat de zaken van Opdracht- gever door Standplan B.V. tegelijk met zaken van laatstgenoemde worden vervoerd, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan zaken, transportmiddelen of personen in dienst van Standplan B.V. als gevolg van enig gebrek aan de zaken van Opdrachtgever.

 • 11.8    Het verblijf van de in lid 4 en 5 van dit artikel genoemde zaken in de ruimte waar het Event plaatsvindt komt volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 • 11.9    De kosten van in- en uitpakken, montage en demontage van de in lid 4 van dit artikel bedoelde zaken zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 • 11.10    Indien de opslag van de door Opdracht- gever op grond van artikel 9.3 van deze Algemene Voorwaarden in eigendom verkregen zaken bij Standplan B.V. onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, dan geldt dat de opslag van de zaken volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever komt. Standplan B.V. is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die het gevolg is van vermissing, diefstal of beschadiging van de zaken. Opdrachtgever vrijwaart Standplan B.V. voor alle aanspraken van derden ter zake van iedere schade veroorzaakt door de Opdrachtgever in eigendom verkregen en bij Standplan B.V. in opslag staande zaken.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 • 12.1    Standplan B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de Overeenkomst. De totale aansprakelijkheid van Standplan B.V. is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

 • 12.2    Standplan B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van Opdrachtgever. Onder indirecte schade wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: gevolgschade, gederfde winst, verminderde goodwill, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of stagnatie.

 • 12.3    Standplan B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar ondergeschikten en/of bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is.

 • 12.4    De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing, indien en voor zover de aansprakelijkheid van Standplan B.V. voor de betreffende schade is verzekerd en uitkering onder de betreffende verzekering plaatsvindt. Indien een eigen risico van toepassing is, dan strekt het eigen risico in mindering op het bedrag waarvoor Standplan B.V. aansprakelijk is. Standplan B.V. is evenwel niet verplicht om rechten onder die verzekering geldend te maken, indien zij door Opdrachtgever aansprakelijk wordt gehouden.

 • 12.5    De vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever is pas opeisbaar nadat Opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen jegens Standplan B.V. heeft voldaan.

 • 12.6    Opdrachtgever vrijwaart Standplan B.V. voor alle aanspraken van derden ter zake van de door Standplan B.V. aan Opdrachtgever geleverde zaken, ongeacht door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.

 • 12.7    De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

Artikel 13: IE-rechten

 • 13.1    Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Standplan B.V. alle IE-rechten, ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens en zaken mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Standplan B.V. niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.

 • 13.2    Opdrachtgever zal nimmer de IE-rechten van Standplan B.V. aanvechten of betwisten, noch pogingen ondernemen om één of meer van deze rechten te registreren of anderszins te zijner gunste bescherming van deze rechten te verkrijgen.

 • 13.3    Opdrachtgever zal Standplan B.V. direct informeren, indien hem blijkt dat een derde (mogelijk) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Standplan B.V.


Artikel 14: Overmacht

 • 14.1    Onder overmacht aan de zijde van Standplan B.V. is sprake indien Standplan B.V. verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen als gevolg van omstandigheden die buiten de schuld of risicosfeer van Standplan B.V. zijn ontstaan, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien. Van overmacht is onder meer, maar niet uitsluitend, sprake in geval van oorlog / oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, oproer, revolutie, pandemie, epidemie,  molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan machinerieën, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beperkte transportmogelijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, (toe)leveranciers en/of onderaannemers van Standplan B.V. die niet of niet tijdig (kunnen) voldoen aan hun verplichtingen, storingen in de levering van energie, water en (tele)communicatie services in het bedrijf van Standplan B.V. en ieder handelen of nalaten van de organisator van het Event of de exploitant van de daarvoor bestemde locatie waardoor Standplan B.V.  wordt verhinderd (tijdig) aan haar verplichtingen te voldoen.

 • 14.2    Zodra een omstandigheid als genoemd in lid 1 van dit artikel zich voordoet of dreigt voor te doen, dan zal Standplan B.V. Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 72 uur informeren, onder opgave van de verwachte gevolgen van die omstandigheid voor de nakoming van haar verplichtingen.

 • 14.3    Het niet binnen 72 uur melden dat zich een omstandigheid als genoemd in lid 1 van dit artikel heeft voorgedaan heeft niet tot gevolg dat Standplan B.V. geen beroep meer toekomt om het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

 • 14.4    Standplan B.V. heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten in geval en voor de duur van een situatie van overmacht. Indien de periode van overmacht langer duurt dan drie maanden en nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst door Standplan B.V. na afloop van die periode nog steeds niet mogelijk is, zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval voor Standplan B.V. een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 • 14.5    Indien volbrenging van de Opdracht als gevolg van overmacht zodanig wordt vertraagd dat volbrenging van de Opdracht niet vóór de opening van het Event kan plaatsvinden, zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. Standplan B.V. heeft in dat geval recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

 • 14.6    Indien Standplan B.V. bij het intreden van de periode van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 15.1    Op deze Algemene Voorwaarden, op alle Overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende rechtsverhoudingen tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.

 • 15.2    De bevoegde rechter in het arrondissement waar Standplan B.V. woonplaats heeft is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen Partijen kennis te nemen. Geschillen tussen twee Tentoonstellingsbedrijven zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de eisende partij haar woonplaats heeft.

 • Instagram
 • Facebook Standplan
 • LinkedIn Standplan
bottom of page